ทำเนียบบุคลากร

nai นางธนวรรณ วงศ์จักร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายจิรกร ดำรงพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
va นางสาววาสินี วันทานุ
อัตราจ้าง
งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
นางสาวเกศรินทร์   ยะโหนด
อัตราจ้าง
งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
pim นางสาวพิมพิไล มหาชัย
อัตราจ้าง
งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ