ติดต่อ

ชื่อสำนักงานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3
ชื่อย่อ สพป.ชม.3
ที่อยู่ 359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th
E-mail
โทรสาร 053451147
หมายเลขโทรศัพท์ 053452021
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ   71
ธุรการ ต่อ  72
ต่อ  73